van der Leeuw Stichting

Over ons

Vanuit een rijke christelijke historie brengt de Van der Leeuwstichting kunst en religie steeds opnieuw in elkaars vaarwater door vernieuwende projecten te ondersteunen en te initiëren. In 1953 stond het congres Wegen en grenzen, dat de kloof tussen het Nederlandse protestantisme en de kunsten beoogde te overbruggen, aan de wieg van de Van der Leeuwstichting die een jaar later, in 1954, werd opgericht en genoemd was naar de godsdiensthistoricus en minister Prof. dr. Gerardus van der Leeuw. Tot in de jaren negentig ontving de stichting subsidie van de rijksoverheid waarmee een professionele studiesecretaris aangesteld kon worden. Aan het eind van de twintigste eeuw zocht de stichting nadrukkelijker samenwerking met kunstenaars, organisaties en instellingen die buiten het traditionele domein van de kerk opereerden. Via opdrachten aan kunstenaars zoals Willem Breuker en Moniek Toebosch werd gestreefd naar spraakmakende en vernieuwende projecten. Tal van projecten zijn te vinden op de projectenpagina. In 2014, zestig jaar na de oprichting van de stichting, werd opnieuw met een manifestatie een inspirerende impuls gegeven aan de ontmoeting tussen kunst en religie met Smeken om verbeelding

ANBI

Fiscale registratie als ANBI instelling:
De Prof. Dr. G. v.d. Leeuw Stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling geregistreerd onder het fiscaal nummer RSIN 29.65.823.
Bij de fiscale verantwoording van uw giften of bij een notariële legaatopstelling moet u dit nummer vermelden. Beloning bestuurders: De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden GEEN beloning. ALLEEN reiskosten voor werkzaamheden kunnen op verzoek in rekening worden gebracht op basis van OV 2e klasse.

Bankrekeningnummer voor giften, donaties of legaatstellingen:
NL65 INGB 0000 3455 28 tgv Prof. Dr. G. v.d. Leeuw Stichting.

Postadres van de Stichting:
Van de Leeuwstichting
Kloosterkerk
Lange Voorhout 4
2514 ED ‘s-Gravenhage

Financiële balans en staat van baten en diensten:
De financiële verantwoording is geïntegreerd opgenomen in het Jaarverslag van de Stichting en te vinden onderaan deze pagina. 
 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

  • dhr. Gijsbert Smit (voorzitter)
  • dr. Eward Postma (interim secretaris)
  • dhr. Bouke Posthuma (penningmeester)
  • mevr. Kirstain Houweling
  • ds. Hans Uytenbogaardt

Daarnaast werkt Lieke Wijnia in de loop van april 2018 in opdracht voor de Van der Leeuwstichting  als coördinator. 

Jaarverslagen van de stichting