van der Leeuw Stichting

Over ons

Vanuit een rijke christelijke historie brengt de Van der Leeuwstichting kunst en religie steeds opnieuw in elkaars vaarwater door vernieuwende projecten te ondersteunen en te initiëren. In 1953 stond het congres Wegen en grenzen, dat de kloof tussen het Nederlandse protestantisme en de kunsten beoogde te overbruggen, aan de wieg van de Van der Leeuwstichting die een jaar later, in 1954, werd opgericht en genoemd was naar de godsdiensthistoricus en minister Prof. dr. Gerardus van der Leeuw. Tot in de jaren negentig ontving de stichting subsidie van de rijksoverheid waarmee een professionele studiesecretaris aangesteld kon worden. Aan het eind van de twintigste eeuw zocht de stichting nadrukkelijker samenwerking met kunstenaars, organisaties en instellingen die buiten het traditionele domein van de kerk opereerden. Via opdrachten aan kunstenaars zoals Willem Breuker en Moniek Toebosch werd gestreefd naar spraakmakende en vernieuwende projecten. Tal van projecten zijn te vinden op de projectenpagina. In 2014, zestig jaar na de oprichting van de stichting, werd opnieuw met een manifestatie een inspirerende impuls gegeven aan de ontmoeting tussen kunst en religie met Smeken om verbeelding

ANBI

Fiscale registratie als ANBI instelling:
De Prof. Dr. G. v.d. Leeuw Stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling geregistreerd onder het fiscaal nummer RSIN 29.65.823.
Bij de fiscale verantwoording van uw giften of bij een notariële legaatopstelling moet u dit nummer vermelden. Beloning bestuurders: De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden GEEN beloning. ALLEEN reiskosten voor werkzaamheden kunnen op verzoek in rekening worden gebracht op basis van OV 2e klasse.

Bankrekeningnummer voor giften, donaties of legaatstellingen:
NL65 INGB 0000 3455 28 tgv Prof. Dr. G. v.d. Leeuw Stichting.

Postadres van de Stichting:
Van de Leeuwstichting
Kloosterkerk
Lange Voorhout 4
2514 ED ‘s-Gravenhage

Financiële balans en staat van baten en diensten:
De financiële verantwoording is geïntegreerd opgenomen in het Jaarverslag van de Stichting en te vinden onderaan deze pagina. 
 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

  • dhr. Gijsbert Smit (voorzitter)
  • dr. Eward Postma (interim secretaris)
  • mevr. Kirstain Houweling
  • ds. Hans Uytenbogaardt

 

 

  Inhoudelijk jaarverslag 2023, financieel overzicht 2021 en 2022


Na de corona periode en de afwezigheid van een coördinator is het werk van de stichting op een laag pitje komen te staan. De drijfveer om kunst en religie in een verstrengeling te koesteren is nog steeds aanwezig waar het bestuur voor enkele lastige keuzes stond.

De vraag die we ons stelden was of de reserve van de stichting mochten gebruiken voor een breder doel. Mogen we dit ook zoeken in Gods heilige natuur? Mogen we verder interen? Een inzet in de kerkelijke omgeving ligt niet voor de hand; er gebeurt reeds genoeg. Kunst en onderzoek naar wat die verwevenheid nu is tussen geloofsovertuiging en artistieke bezieling leek een mooie weg.

Helaas kwamen we er als bestuur niet echt uit. Met het teruglopen van het aantal donateurs en de patstelling die we inhoudelijk ervaren zoeken we naar een passende voortzetting.
Enkele opties zijn:
• Leerstoel aan een academie van beeldende kunsten zoals de Jan van Eijck academie,
• Ondersteunen van een groot interdisciplinair onderzoek naar de relaties tussen grond en Kerk.
• Een mooi slotevenement met afsluiting organiseren,
• Of druppelsgewijs kunst ondersteunen…..
• De reserves doneren aan een verwante instelling of stichting….

Het huidige bestuur staat open voor suggesties!

Gijsbert Smit
Voorzitter


Financieel Jaarverslag 2021 en 2022

 

Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting
‘s-Gravenhage
Resultatenrekening 2021
BATEN
======
2021 2020
€ €
Donaties .......................................... 1.220 4.097
Opbrengst verkopen publicaties ..... 6 -
Renteopbrengst ............................... - -
Subsidies ......................................... - -
Legaten ........................................... - -
---------- ----------
1.226 4.097
====== ======
LASTEN
=======
Administratie .................................. - -224
Website en mailings ....................... -236 -236
Coördinator ..................................... - -539
Projectkosten .................................. -65 -63
Bestuurskosten vergaderkosten ...... - -264
Representatie/geschenken .............. -32 -
Bankkosten ..................................... -201 -
---------- ----------
-534 -1.326
====== ======
Resultaat ......................................... 692 2.771
====== ======
Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting
‘s-Gravenhage
Resultatenrekening 2022
BATEN
======
2022 2021
€ €
Donaties .......................................... 870 1.220
Opbrengst verkopen publicaties ..... 6 6
Renteopbrengst ............................... - -
Subsidies ......................................... - -
Legaten ........................................... - -
---------- ----------
876 1.226
====== ======
LASTEN
=======
Administratie .................................. - -
Website en mailings ....................... -236 -236
Coördinator ..................................... - -
Projectkosten .................................. -65 -65
Bestuurskosten vergaderkosten ...... - -
Representatie/geschenken .............. - -32
Bankkosten ..................................... -252 -201
---------- ----------
-553 -534
====== ======
Resultaat ......................................... 323 692
====== ======

Jaarverslagen van de stichting