van der Leeuw Stichting

Onderzoeksplaats Jan van Eyck Academie

Terug naar overzicht

Slider van Onderzoeksplaats Jan van Eyck Academie

Onderzoeksplaats Jan van Eyck Academie Foto: Werner Mantz Lab, Jan van Eyck Academie
Onderzoeksplaats Jan van Eyck Academie

De Van der Leeuwstichting wil de wisselwerking tussen kunst en religie/religieuze perceptie stimuleren en onderzoeken. Dit krijgt vorm in een tweejarige residentieplaats voor een kunstenaar aan de Jan van Eyck Academie. Daarin  zal vanuit onze stichting met een of meerdere religiewetenschappers een onderzoeksvraag als genoemd verder worden gepreciseerd  met als doel jonge onderzoekende kunstenaars  te  vragen in samenspraak met religiewetenschappers de vraag van de religieuze en artistieke sensatie nader te onderzoeken. 

Het verblijf op de Van Eyck betekent voor de kunstenaar dat hij in een multi-disciplinaire omgeving zijn/haar werk kan verdiepen, de tijd heeft zich vragen te stellen en daar op een andere manier op in te gaan. Reflectie is daar een belangrijk onderdeel van - en de discussies, presentaties en In-Labs zijn daar de aanjagers van. Bezoekers van over de gehele wereld komen langs om met de deelnemende kunstenaars over hun werk te praten en dat in verschillende perspectieven te plaatsen. De Van der Leeuw-plaats is dan de ruimte die aan de daarvoor geselecteerde kunstenaar geboden wordt om gedurende zijn/haar tijd op de Van Eyck zich in zijn/haar projectvoorstel te verdiepen - mede in de samenwerking met anderen: deelnemers en de internationale gasten van de Van Eyck. Gedurende de periode dat de kunstenaar op de Jan van Eyck Academie resideert zien we het voor ons om het  werkproces, vragen en tussentijdse resultaten te delen met een breder publiek, en dan met name de donateurs voor dit project,  door  bijvoorbeeld samenkomsten en exposities en in de traditie van de van der Leeuwstichting wellicht een publicatie.

Tijdens deze periode komt onder andere naar voren dat duiding niet iets is wat pas gebeurt als het kunstwerk af is. Betekenisverlening gebeurt all the way. Er zijn allerlei vormen van input, uiteenlopende stimuli en verbanden waarin een kunstenaar opereert.  In dit dynamische proces worden religieuze thema's al doende aangeraakt: lichtjes aangestipt, geaccentueerd of juist afgehouden. Dat kan expliciet gebeuren: met een beroep op artistieke waarden, maar evenzeer op religieuze of nadrukkelijk a-religieuze gronden - zeker in de Westerse cultuur staan het religieuze en het seculiere vaak in een vaste omklemming. Komen kunstenaars en wellicht ook wetenschappers aan die omklemming voorbij? De Van der Leeuwstichting wil graag voorwaarden creëren waarin die openheid zowel zijn uitwerking kan hebben op verbeelding als duiding.

Achtergrond

De Van der Leeuwstichting heeft zich sinds haar oprichting in 1954 toegelegd op 'de ontmoeting van kerk en kunst'. Deze doelstelling heeft in de afgelopen zestig jaar steeds op andere wijze en in verschillende discoursen gestalte gekregen: in kunstprojecten (poëzie, architectuur, beeldende kunst, dans, theater, muziek), in boeken en andere publicaties, in discussies, in samenwerking met diverse partners. De veranderende wijze waarop de stichting zichzelf en haar taak opvatte hangt samen met de veranderende culturele en maatschappelijke context. Zij raken ook de wijze waarop de kernbegrippen 'ontmoeting', 'kerk' en 'kunst' als leidraad functioneerden

Realisatie

Voor het uitvoeren van projecten is de Van der Leeuwstichting afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Zo ook voor het realiseren van de onderzoeksplaats aan de Jan van Eyck Academie. VIa crowdfunding willen we hiervoor in 2017 € 10.000 inzamelen. Met deze bijdrage kunnen we de onderzoeksplaats realiseren.

Over de Van Ecyk 

De Van Eyck is een internationale, multidisciplinaire postacademie voor talentontwikkeling in Maastricht. De kernwaarden van haar ambitie zijn: ontmoeting, verbinding, samenwerking, engagement, proces. Deze kernbegrippen vloeien in elkaar over, versterken elkaar en geven de Van Eyck haar eigenheid. De Van Eyck is meervoudig in haar samenstelling en bestaat allereerst uit:

  • de Jan van Eyck Academie, de internationale postacademische instelling voor talentontwikkeling – en haar Labs;
  • de Hubert van Eyck Academie, de instelling voor onderwijs- en projectsamenwerking;
  • Van Eyck Mirror, het projectbureau dat deelnemers, culturele en maatschappelijke partijen met elkaar verbindt;
  • Van Eyck Services die zorg draagt voor de benutting van het gebouw en de Labs door derden;
  • het Van Eyck café-restaurant, de open ontmoetingsplek